Werkwijze

Aanmelding

  • De ouders melden zich aan op eigen initiatief of na advies van school, CLB, kennissen,….
  • We noteren de hulpvraag en leggen de werkwijze uit.

Intake

  • We nodigen beide ouders uit voor een eerste, verkennend gesprek. We lichten de werking van DOLM toe en de ouders informeren ons over de voorgeschiedenis en de problematiek van hun kind.

Onderzoek

  • Hierna wordt een pedagogisch – orthodidactisch onderzoek gestart om na te gaan waar de problemen zich situeren. Naast de niveaubepaling kijken we ook hoe het kind leest, schrijft en/of rekent. We contacteren indien nodig het CLB, de school of andere betrokkenen om een totaalbeeld  van het kind te verkrijgen.
  • Na bespreking van de onderzoeksresultaten binnen het Dolm- team, formuleren we een begeleidingsvoorstel.

Adviesgesprek

  • We nodigen de ouders uit voor het bespreken van de onderzoeksresultaten en het begeleidingsvoorstel. Beslissen de ouders om dit advies op te volgen, dan kan de begeleiding onmiddellijk van start gaan. Indien de problematiek van het kind niet overeenstemd met het aanbod van DOLM , verwijzen we door naar geschikte hulpverlening. We bespreken het onderzoek tevens op school. We bezorgen een uitgebreid verslag aan ouders, school en CLB.

Begeleiding

  • Vanuit het onderzoek brengen we de sterktes en zwaktes van het kind in kaart. Op basis hiervan stellen we een individueel handelingsplan op bestaande uit doelstellingen op korte en lange termijn die regelmatig geëvalueerd worden.  Dit handelingsplan vormt de basis voor de begeleidingen. Deze starten vanuit het punt waar het kind vastloopt  en dit betekent dat we vaak op een lager niveau dan het klasniveau vertrekken. Van daaruit verstevigen we stap voor stap de basis tot de kinderen terug aansluiting vinden bij hun klasgroep. Zo bieden wij een begeleiding op maat van het kind. De begeleiding gebeurt à rato van één uur per week. De begeleidingen vinden plaats na de schooluren (uitgezonderd op vrijdag), op Dolm of tijdens de schooluren op school in samenspraak met de schooldirectie.

Evaluatie

  • Het handelingsplan vormt de basis van de begeleiding. We sturen dit tussentijds bij op basis van evaluatieonderzoeken die steeds met de ouders en de school worden besproken.

Attestering

  • Bij de diagnose dyslexie, dysorthografie, dyscalculie kan – indien nodig – een attest worden opgesteld om te kunnen genieten van sticordi- maatregelen (STImuleren, COmpenseren, Remediëren en/of DIspenseren) op school.

Afronding

  • We ronden de begeleiding af in samenspraak met de ouders en de school.